24 بهمن 1400
مهمانی
5 بهمن 1400
باز هم مدرسه
سطح بازی : خیلی آسان
4 بهمن 1400
نیکو و خانواده
سطح بازی : آسان
3 بهمن 1400
مواظب باش
سطح بازی : آسان
1 بهمن 1400
یک روز خوب
سطح بازی : متوسط
30 دی 1400
دیدار در فروشگاه
سطح بازی : متوسط
29 دی 1400
تولد نی نی
سطح بازی : سخت
28 دی 1400
لالایی
سطح بازی : سخت
27 دی 1400
بابابزرگ مهربون
سطح بازی : خیلی سخت